<<åter

Svar till  -  Därför spricker IT-projekt

(Conny Leinstedt, Dagens Industri 2000)

Tack Anne-Marie för ett oerhört bra, nyttigt och i alla fall för mig, välkommet debattinlägg. Ett debattinlägg som med eftertryck äntligen manar till lämpligheten med viss initial eftertänksamhet och analys även i IT-projekt. "Normal" IT-projektstandard är ju annars att det måste gå så oerhört fort, varför inget utrymme kan lämnas för vanlig normal och sund initial eftertänksamhet. "Vi måste ju komma igång snabbt med utvecklingen!" Javisst, men utan vare sig kompass eller färdriktning och med skygglappar, ja i vissa fall till och med bindel för ögonen, rusar vi bara huvudstupa rakt in och kör på, ju mer övertid, desto häftigare projekt. Och mitt inne i projektet bränner vi rakt in i väggen, tvingas dra i nödbromsen och börja om igen - dvs IT-projektet spricker!

 

Oberoende rådgivare - dvs konsulter behövs, även i IT-projekt

Du framhåller, helt korrekt, att det behövs rådgivande expertis i form av jurister, som hjälper till att nyktert forma IT-projekten. I Öresundsbrofallet misstänker jag, utan att egentligen vara speciellt insatt, att åtskilliga oberoende konsulter av de mest skilda slag har använts för att bedöma allt från projektupplägg, till materialhållfasthet och miljöaspekter. Och jag tror att det, på precis samma vis finns ett oerhört stor behov av oberoende rådgivare (dvs konsulter). Konsulter som i varierande omfattning kan kallas in för att ge opartiska råd i olika sakfrågor, såsom kravspecifikationskvalité, leverantörsförmåga, beställarkompetens, utvecklingsprocess, projekt- och tidplan, kvalité på lösningsförslag, etc frågor. Frågor som idag oftast inte behandlas överhuvudtaget. Om så ändå skulle råka vara fallet, så hanteras de väl slentrianmässigt och lättvindigt av leverantören, utan att beställaren vare sig kan, förmår eller får tillfälle att ifrågasätta eller ha egna synpunkter.

 

Kronologiskt uppbyggt körschema

Att beställaren har svårt att av sin leverantör få fram en realistisk tidsplan är inte speciellt underligt. Branschens leverantörer, generellt sett, saknar en metodisk utvecklingsprocess, explicit uttryckt och därmed kommunikativ och lättförståelig och som därför kan användas som bas för upprättande av realistiska tidplaner i kreativt resonemang med beställaren. Istället förlitar sig leverantören på att åter igen köra som man alltid kört, för det "brukar ju ordna till sig på något sätt".

 

Leverantör ofta synonymt med sk konsulter

Ett underligt karaktärsdrag för IT-branschen (vad denna nu är??) är att dess leverantörer, speciellt producenterna av mjukvarubitarna, benämns eller kallar sig själva för konsulter. Något som kan locka den oinvigde beställaren till att faktiskt tro att man kan få oberoende konsultativa råd av dessa sk konsulter. Istället blir beställaren ofta utsatt, av dessa sk konsulter, för manipulativa idéer, om än vackert inlindade, som skall bädda för ett fortsatt leverantörsåtagande av så stor volym (helst allt) som möjligt. Detta är inte konsultativ rådgivning utan ren och skär försäljning.

 

Entusiastiska entreprenörer

För den seriöse leverantören, som genom sina erfarenheter försöker visa till den totala livscykelkostnaden för ett IT-projekt, så blir konkurrensen lätt skoningslös, då den mindre nogräknade, ofta entusiastiske entreprenören, för en till synes billig penning, bara kastar ihop och levererar sin "Quick and Dirty"-lösning, utan någon större tanke på de efterföljande konsekvenserna. Ett beteende som speglar såväl stor omognad som ansvarslöshet. Prisskillnaden kan ju ytligt se astronomiskt stor ut, men som så ofta är fallet, visar erfarenheten att det rent generellt blir mycket dyrare att försöka köpa billigt, där kraven på kvalité negligeras.

Den entusiastiske och ofta både unge och nyutexaminerade entreprenören, har normalt ringa erfarenhet från hur verksamheter av olika slag egentligen fungerar. Men i all sin ungdomliga och lätt smittande entusiasm, så visar de en enorm förmåga att förmedla tron på att äntligen ha funnit Columbi ägg. Och pratar gärna och mycket om hur man nu, med den fantastiska teknikutvecklingens hjälp, så oerhört snabbt och enkelt bara kan rusa iväg och skapa nya, moderna IT-produkter. Produkter som är, så till den milda grad, både avancerade och komplicerade. Produkter som man tidigare aldrig har sett maken till och som bara kostar en bråkdel att utveckla jämfört med hur det traditionellt brukar gå.

Att i en sådan flod av entusiasm, mana till i alla fall lite initial och nykter eftertanke, utan att verka oerhört "gubbig" och "mot-vals-kärring", är inte lätt.

Istället invaggar beställaren sig i någon form av falsk tro på att behovet av oberoende rådgivare - dvs konsulter är kraftigt överdrivet i förhoppningen att - "Denna gång skall det nog gå fort och bra och billigt, bara vi hittar så många genvägar som möjligt och utelämnar onödigt tjafs såsom analyser av förutsättningar, kravspecifikationer som skall spegla kundbehov, projektupplägg, leverantörens leveransförmåga, beställarens förmåga som beställare, etc".

Tyvärr är det ju först ganska långt senare som beställaren sitter där åter igen med skägget i brevlådan, med pengarna fullkomligt rinnande mellan fingrarna och med eftertankens bleka krankhet, bittert ångrar sitt val av leverantör.

 

Tillnyktring

Att skapa en trend av tillnyktring i IT-branschen, där utnyttjandet av oberoende konsultativa råd anses lika normalt som inom byggbranschen, skulle vara en av de mest revolutionerande trender som IT-branschen skådat, i alla fall vad avser vettigt resursutnyttjande, i syfte att skapa lyckade projekt "On Money, On Time", och med nöjda aktörer av såväl beställare som leverantörer.

<<åter