Produkter och Koncept

 

 

Målanalys

Processutveckling

PRM - Project Risk Management

PD – ProjektDiagnos

 

 

Målanalys

Ett mycket effektivt verktyg för att driva professionellt rådgivnings- och coachningsarbete är Målanalysen.

Målanalysen tar utgångspunkt i, de i samsyn, uppsatta Målen och de drivkrafter som ligger bakom dessa Mål.

Målanalysen fångar även upp vilken eller vilka av verksamhetens processer som styrs eller påverkas av dessa mål.

Målanalysen söker efter de Åtgärder som hanterar Kritiska Framgångsfaktorer (KFF) och Hindrande Problem (HP) och   formalisera dessa Åtgärder  till konkreta Initiativ, som visar vad, vem och när dessa Initiativ kan och skall sättas in.

Målanalysen omfattar således praktiska handgrepp, allt ifrån inventering av och fastställande av Mål, till framtagandet av Handlingsplan av Initiativ

<<åter

 

Processutveckling

En naturlig följd av ett målanalysarbete är att utföra en studie och kartläggning av en verksamhets nuvarande och önskade framtida processer.

I studien letas de framtida processer fram, som är nödvändiga för en verksamhets långsiktigt, hållbara utveckling och därmed överlevnad.

Studien, som uttrycks i en processkarta, pekar även ut, såväl redundanta som onödigt komplicerade processer, som bör tas bort eller revideras.

Processkartan visar tydligt också samspelet mellan en verksamhets olika processer, vad som styr och kontrollerar dessa processer, jämte vilka resurser som är nödvändiga för att processerna skall kunna utföras i praktiken

<<åter

 

PRM - Project Risk Management

PRM är en Q-Tech-utvecklad metod, som hjälper Dig att hindra risker från att uppstå i projekt av olika slag, genom att osäkerheter elimineras i tid innan dessa osäkerheter tillåts utvecklas till risker.

Ett projekt är per definition en process som startar vid en viss tidpunkt och som avslutas vid en viss senare tidpunkt och som består av många olika aktiviteter.

Filosofin bakom PRM är att en projektrisk i princip aldrig uppkommer som ”en blixt från klar himmel”, utan nästan undantagslöst uppstår ur en frågeställning eller osäkerhet, som inte direkt kan besvaras eller hanteras och därför förblir öppen. Om en sådan öppen fråga eller osäkerhet, inte blir besvarad eller hanterad i tid, övergår den efterhand till att bli en risk för projektet och måste därför hållas under kontinuerlig uppsikt.

PRM fångar, klassificerar och håller kontinuerligt kontroll över alla de frågeställningar och osäkerheter, som uppkommer i ett projekt, tills de är lösta eller eliminerade och inte längre utgör någon risk för projektet.

<<åter

 

PD – ProjektDiagnos

PD är en Q-Tech-metod som snabbt tar tempen på Ditt projekt.  PD är, som namnet avslöjar, ingen fördjupad analys utan ett snabbt hjälpmedel, i syfte att tydligt ge Dig en fingervisning om ett projekt är möjligt att genomföra på ett kontrollerbart sätt eller ej.

PD signalerar om, och i så fall var, som mer fördjupade analyser och andra lämpliga åtgärder behöver sättas in.

<<åter